Sluiten

Gebruiksvoorwaarden

Lees en controleer de volgende Algemene Voorwaarden voor u het docvadis-platform gebruikt. Als u het docvadis-platform gebruikt, aanvaardt u de Algemene Voorwaarden voor het docvadis-platform.

Algemene voorwaarden

Welkom bij docvadis. MSD Belgium BVBA/SPRL, Lynx Binnenhof 5, 1200 Brussel, België (“MSD”), Belgische dochteronderneming van Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, U.S.A., biedt u deze dienst aan op basis van de volgende algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op uw gebruik van deze website. MSD heeft andere websites die beheerst worden door hun eigen voorwaarden zoals ook op die sites vermeld wordt. Lees de Algemene voorwaarden aandachtig en volledig door voordat u het docvadis-platform gebruikt.

1. Doelstelling van docvadis

docvadis is een dienst van MSD die werd ontwikkeld om de relatie tussen arts en patiënt te verbeteren, wat voor de patiënt tot betere resultaten leidt. docvadis biedt artsen en hun patiënten toegang tot hoogwaardige medische informatie die beschikbaar is op de docvadis-website van de arts die hij zelf heeft aangemaakt. docvadis helpt artsen en hun collega's om rechtstreeks met hun patiënten te communiceren. Een individuele aanwezigheid op het internet werd ontwikkeld naar aanleiding van de groeiende behoefte van patiënten om nuttige en betrouwbare informatie te vinden over hun artsen en de individuele medische diensten die ze kunnen bieden.

2. Toepassingsgebied van de diensten

a. docvadis biedt zijn gebruikers de gelegenheid om hun eigen professionele startpagina te creëren en te beheren, met een onbeperkte toegang voor patiënten. Deze online dienst is onderworpen aan de plichten van websiteproviders conform de wetten en reglementen van België, in het bijzonder maar niet beperkt tot de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan, de Geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 en de uitvoeringsbesluiten ervan, o.a. het Koninklijk Besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen, de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en de uitvoeringsbesluiten ervan.
b. docvadis biedt zijn gebruikers ook toegang tot een gegevensbank met kwaliteitsvolle medische informatie ten dienste van de patiënten (hierna "Informatiedocumenten" genoemd). De gebruiker mag informatie uit deze gegevensbank selecteren en op zijn individuele docvadis-startpagina plaatsen. De gebruiker mag deze medische informatie bovendien bewerken volgens zijn eigen doeleinden, op voorwaarde dat de betekenis behouden blijft en de inhoud hierdoor niet wordt vervormd. De gebruiker verwerft geen intellectuele eigendomsrechten voor Informatiedocumenten die hij ongewijzigd gebruikt, noch op Informatiedocumenten die hij zelf heeft bewerkt, op voorwaarde dat geen individuele rechten zijn voortgevloeid uit de bewerking volgens de toepasselijke wetten op de intellectuele eigendom. De gebruiker mag zichzelf in geen geval voorstellen als auteur van de Informatiedocumenten die ongewijzigd of in een bewerkte vorm worden gebruikt; gesteld dat geen individuele rechten zijn voortgevloeid uit de bewerking volgens de toepasselijke wetten op de intellectuele eigendom. Aangezien de beschikbare Informatiedocumenten onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten van derden, verbindt de gebruiker zich ertoe de Informatiedocumenten die hij gebruikt onmiddellijk te verwijderen van zijn docvadis-startpagina wanneer dit door MSD, naar eigen goeddunken van MSD wordt gevraagd. Het volledige of gedeeltelijke gebruik van eventuele Informatiedocumenten buiten de docvadis-websites is niet toegestaan en vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van MSD.

3. Vergoedingen en beëindiging

a. De dienst die wordt beschreven onder nr. 2 van de Algemene Voorwaarden wordt gratis verstrekt. MSD behoudt zich echter het recht voor om naar eigen goeddunken, in het bijzonder om juridische redenen, een lidgeldstructuur in te voeren voor de docvadis-diensten. Dit zal echter niet gebeuren voordat er gedetailleerde informatie wordt verstrekt over een toekomstig lidgeldschema door MSD en voordat de uitdrukkelijke instemming van de individuele gebruiker op voorhand wordt verkregen. Indien de uitdrukkelijke instemming van de gebruiker niet binnen een redelijke termijn, bepaald door MSD, wordt gegeven, heeft MSD het recht om de individuele docvadis-startpagina van de gebruiker onverwijld te verwijderen.
b. MSD behoudt zich het recht voor om deze gratis dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent, al dan niet met voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker te wijzigen, onderbreken of volledig stop te zetten. De gebruiker aanvaardt dat MSD niet ten opzichte van hem of derden aansprakelijk is voor eventuele wijzigingen, onderbrekingen of stopzetting van de dienst.

4. Bevoegde gebruikers van de dienst

Op basis van de doelstelling van het docvadis-platform is het gebruik ervan exclusief voorbehouden aan artsen. Door de toepassing van en tijdens het gebruik van deze dienst, garandeert de gebruiker dat hij een in België of Luxemburg gevestigde arts is. MSD kan deze informatie op toepasselijke manieren controleren of op elk ogenblik naar een bewijs vragen.

5. Verplichtingen van de gebruiker

a. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn aanwezigheid op het internet te ontwerpen en te verzorgen overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regels (met inbegrip van de regels van toepassing op websites zoals uitgevaardigd door de Orde der Geneesheren in België en Luxemburg) en de Algemene Voorwaarden voor docvadis.
b. Alle externe informatie die door de gebruiker wordt geüpload van eventuele andere bronnen buiten de docvadis-dienst moet volledig beantwoorden aan deze Algemene Voorwaarden.
c. De gebruiker verbindt zich ertoe de aanmeldgegevens voor het gebruik van de dienst strikt vertrouwelijk te houden en op die manier te voorkomen dat derden ze gebruiken.
d. De gebruiker verbindt zich er bovendien toe om gebruik te maken van de updates die door MSD worden geleverd evenals zijn docvadis-startpagina te wijzigen indien dit door MSD wordt gevraagd om technische, ontwerp-, inhoudelijke of juridische redenen.

6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid inzake de informatie

a. MSD heeft redelijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze website betrouwbaar is. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u evenwel de hierin geleverde producten en diensten in hun huidige toestand. MSD geeft geen uitdrukkelijke noch impliciete garanties betreffende de accuraatheid, inhoud, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of wettelijkheid van de informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van (intellectuele) eigendomsrechten.
b. De gebruiker is op elk ogenblik verantwoordelijk voor het correct vermelden, weergeven en bijwerken van zijn persoonlijke en zakelijke informatie, die vereist is voor het gebruik van de docvadis-dienst.
c. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die op welke manier dan ook via het gebruik van de docvadis-dienst wordt gepubliceerd, weergegeven, gedownload, verzonden of overgemaakt. Ondanks zorgvuldige controle van MSD is dit ook van toepassing op de Informatiedocumenten die binnen het toepassingsgebied van de MSD-gegevensbank ter beschikking worden gesteld.
d. Bovendien is de gebruiker als enige aansprakelijk voor alle koppelingen van zijn docvadis-startpagina naar eventuele andere websites buiten de docvadis-dienst. MSD erkent geen aansprakelijkheid en heeft geen controleplicht in dit verband. Dergelijke koppelingen geven in geen geval de mening of opinie van MSD weer.
e. MSD en zijn leden, evenals derde partijen die door MSD als dienstleveranciers worden gebruikt, zijn niet aansprakelijk voor de continuïteit, overdrachtssnelheid en responstijden van de gehoste informatie of eventuele andere technische storingen van de docvadis-dienst.

7. Gegevensbescherming

Voor informatie over de manier waarop MSD de persoonsgegevens van de gebruiker beschermt, verwijst MSD naar haar Internet-Privacybeleid (http://www.msd-belgium.be/dutch/about/how-we-operate/paginas/privacy.aspx), dat ook van toepassing is in het kader van het gebruik van de docvadis-dienst.

8. Intellectuele eigendomsrechten

a. Behoudens andersluidende vermelding zijn alle merken die op deze website verschijnen gedeponeerde merken van MSD of van de groep waarvan zij deel uitmaakt. De domeinnaam van de website werd geregistreerd door Merck & Co., Inc.. De website zelf en zijn inhoud, d.i. meer bepaald de Informatiedocumenten, teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en arrangementen en de eventuele databanken, worden beschermd door het auteursrecht en door alle toepasbare reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato.
b. Bijgevolg beschikt MSD over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of over de exclusieve licentierechten betreffende deze elementen. MSD verstrekt de gebruiker enkel een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de dienst, zoals beschreven onder nr. 2 van de Algemene Voorwaarden.

9. Gevolgen van een inbreuk

a. Tenzij anders overeengekomen in de Algemene Voorwaarden behoudt MSD zich het recht voor de gebruiker uit te sluiten van deelname aan de docvadis-dienst of de betrokken Informatiedocumenten of eventuele externe inhoud te verwijderen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.
b. Gebruikers moeten MSD onmiddellijk inlichten over eventuele overtredingen van deze Algemene Voorwaarden of andere wettelijke bepalingen via het volgende post- of e-mailadres:
MSD Belgium BVBA/SPRL, Belgisch bijkantoor
Lynx Binnenhof 5
1200 Brussel, België
+32 2 373 42 11
info@docvadis.be
c. Indien de gebruiker de toepasselijke wetten of de Algemene Voorwaarden heeft overtreden, behoudt MSD zich alle rechten voor om schadevergoeding te eisen of andere juridische stappen te ondernemen. Indien deze overtreding schade veroorzaakt, dan gaat de gebruiker ermee akkoord om MSD schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle verliezen, schade, uitgaven of vorderingen van derden.

10. Toepasselijke wet en Rechtsmacht

a. Indien er geschillen ontstaan tussen ons betreffende deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van deze website, dan zullen deze door onderhandelingen te goeder trouw tussen de partijen worden opgelost.
b. Indien die inspanningen vruchteloos blijven, zullen alle onenigheden, claims of geschillen voorgelegd worden aan bindende arbitrage in België volgens de regels van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA). De arbitrage wordt gehouden te Brussel, in het Nederlands en met drie arbiters. Het arbitrage-oordeel zal definitief en bindend zijn en kan bevestigd en afgedwongen worden in iedere bevoegde rechtbank in België. Iedere partij moet de advocaatkosten betalen die zij oploopt in verband met de arbitrage en moet gelijk delen in de kosten van de arbitrage.
c. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op alle onenigheden, claims of geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden.

11. Aanpassing van de Algemene Voorwaarden

a. MSD behoudt zicht het recht voor deze Algemene Voorwaarden op welk moment dan ook te wijzigen, naargelang ze dit noodzakelijk acht. De toepasselijke versie is de versie die door gebruikers online toegankelijk is onder de link “GEBRUIKSVOORWAARDEN” onderaan de volgende pagina van de website: http://bo.nl.docvadis.be/login.html. In geval van een eventuele aanpassing zal de gebruiker hier tijdig over ingelicht worden. De gebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de nieuwe gebruiker zich zou verzetten, heeft MSD het recht zijn docvadis-startpagina zonder vergoeding te verwijderen na een periode van 2 weken na ontvangst van zijn bezwaar door MSD.
b. Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen de gebruiker van de docvadis-dienst en MSD volledig. Alle andere voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten tussen de gebruiker en MSD worden hierdoor vervangen.
c. In het geval dat een bepaling in onderhavige Algemene voorwaarden voor docvadis ongeldig zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden hier niet door beïnvloed. Ter vervanging van de ongeldige bepaling zal een wettelijk toegestane bepaling die het beste overeenkomt met de doelstelling van de ongeldige bepaling van toepassing zijn.

Sluiten